Vedtekter for Lørenskog kunstforening

 
FORMÅL:
§ 1            Det er foreningens formål:
 1. Å fremme interesse og forståelse for kunst av enhver art.
 2. Å gi publikum anledning til å se og kjøpe kunst.
 3. Å støtte kunstnere ved innkjøp av kunstverk.
 4. Å legge forholdene til rette for egen aktivitet.
OPPGAVER:
§ 2.            For å fremme foreningens formål kan den:
 1. Arrangere møter, kåserier, foredrag og drive opplysningsvirksomhet.
 2. Arrangere utstillinger.
 3. Kjøpe kunstverk.
 4. Søke samarbeid med organisasjoner fra ulike kunstarter og kulturaktiviteter.
 5. Arrangere kurs.
§ 3.            Foreningen skal være politisk nøytral, og alt arbeid utføres i samsvar med dette.
MEDLEMSKAP:
§ 4.            Alle som vil støtte foreningens virksomhet kan være medlem.
§ 5.            Medlemskap kan oppnås ved å betale den årskontingent årsmøtet fastsetter.
§ 6.            Hvis ikke kontingent er betalt innen utgangen av kalenderåret, strykes vedkommende som medlem etter at skriftlig varsel er gitt.
§ 7.            Kontingent fastsettes for enkeltpersoner og familier, samt bedrift og lignende.
ÅRSMØTE:
§ 8.            Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det skal avholdes hvert år innen utgangen av februar.
            Årsmøtet innkalles av styret med minst to ukers varsel. Innkallingen skal inneholde dagsorden og sakspapirer. Saker som ønskes tatt opp, må være sendt styret senest fire uker før årsmøtet.
§ 9.            Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt kontingent. Fullmakt gjelder ikke. Hvert medlem som møter har en stemme.
§ 10.            Årsmøtet skal:
 1. Velge ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokoll.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Behandle årsberetning.
 4. Behandle revidert regnskap.
 5. Fastsette kontingent.
 6. Godkjenne honorarer.
 7. Behandle budsjett og arbeidsprogram.
 8. Behandle innkomne forslag og saker styret ønsker behandlet.
 9. Foreta valg.
 10. Eventuelt oppføres på dagsorden. (Saker til opplysning – vedtak kan ikke fattes av hensyn til medlemmer som ikke er tilstede).
§ 11.            Alle vedtak fattes med simpelt flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.            Ved stemmelikhet har et forslag falt, bortsett fra ved valg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
§ 12.            Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det.
            Innkalling skal skje med minst tre ukers varsel.
            Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen.
STYRET:
§ 13.            Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Disse velges for to år av gangen. Ved første gangs valg velges sekretær, kasserer og et styremedlem for ett år.
            I tillegg velges 1. og 2. varamedlem til styret. Disse velges for ett år av gangen. De skal innkalles til samtlige møter og har stemmerett når styret ikke møter fulltallig. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.
§ 14:            Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene. For å gjennomføre foreningens oppgaver skal det bl.a.:
 1. Forberede og innkalle til årsmøte.
 2. Legge frem regnskap, beretning, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
 3. Utarbeide instrukser for foreningens komiteer og utvalg.
 4. Sørge for god regnskapsførsel.
 5. Sørge for at foreningens eiendeler blir tilfredsstillende forvaltet.
 6. Blant sine medlemmer velge representanter til de komiteer vedtektene har bestemmelser om.
 7. Utnevne medlemmer til foreninger og utvalg hvor kunstforeningen skal være representert.
 8. Oppnevne egne komiteer og utvalg hvor det er nødvendig.
 9. Gjennomføre årsmøtets vedtak.
 10. Forestå innkjøp av kunstverk innenfor de budsjettrammer årsmøtet vedtar.
ANDRE ORGANER:
§ 15.            Foreningen skal ha:
 1. Utstillingskomite for Kunstsalen og Romeriksutstillingen.
Komiteen består av fem faste medlemmer. Ett av medlemmene skal velges blant styrets medlemmer. Tre medlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen. To medlemmer velges for hvert år. Komiteen konstituerer seg selv. Det føres protokoll over komiteens møter. Styret sørger for at komiteen tilføres sekretærbistand. Komiteen arbeider etter instruks utarbeidet av styret.
 1. Kunstnerisk råd.
Kunstnerisk råd skal bestå av tre etablerte kunstnere og rådet skal ha ett varamedlem.
 1. Valgkomite:
Foreningen skal ha valgkomite på tre personer. De velges for ett år av gangen. Komiteen skal legge fram forslag til nye tillitsvalgte for årsmøtet.
REVISJON:
§ 16.            Foreningen skal ha to revisorer. Disse sitter inntil nye blir valgt av årsmøtet.
            Årsmøtet kan vedta instruks for revisjon av forvaltning av foreningens midler.
OPPLØSNING:
§ 17.            Foreningen kan oppløses etter 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Foreningens aktiva overføres til kulturstyret i Lørenskog kommune, som forvalter midlene inntil ny kunstforening etableres.
 
Disse vedtektene er vedtatt av Lørenskog kunstforenings årsmøte 7. mars 1995, med
endringer vedtatt av årsmøtet 5. mars 2001.
 

Aktiviteter

Nytt fra Lørenskog kunstforening

Levert av WebSite AS